WELCOME!

Welcome to our PILE 
(Pla Integrat de Llengües Estrangeres) 
project!

The project's general aims include all curricular languages:
 • To increase the contact hours of students with the English language.
 • To make the English language more familiar to students.
 • To promote communication skills, whether they understand all that is said in the foreign language or not.
 • To present the foreign language in a fun way in real school situations.
 • To promote writing skills through the analysis, examples and purposes of some text types adapted to the ESO courses.
 • To coordinate the three school curricular languages in order to achieve the same methodology.
Els objectius generals del projecte inclouen totes les llengües curriculars:

 • Augmentar el temps de contacte dels alumnes amb la llengua anglesa.
 • Aconseguir que l'alumne/a senti la llengua anglesa com una llengua més familiar i quotidiana.
 • Potenciar la intencionalitat de comunicació dels alumnes, comprenguin o no tot allò que se'ls diu en una llengua estrangera.
 • Introduir la llengua estrangera de manera lúdica i en situacions reals de la vida escolar.
 • Potenciar l'expressió escrita a través de l'anàlisi, els exemples i la funcionalitat d'algunes tipologies textuals adaptades al primer i segon cicle de la ESO.
 • Coordinar les tres llengües curriculars del centre per tal d'aconseguir una mateixa metodologia competencial.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada